Hải Long khô (rồng biển khô) biển dùng để ngâm rượi

150,000 VNĐ